SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đoàn Thị Thanh Huyền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A5 12A4 12E2    
2 12A5 12A5 12A4 12E2    
3   12C 12E2 12A4    
4 12C 12C        
5           12A4

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A5 12E2 12A4 12A5 12A4  
2 12A5 12E2 12A5 12A5 12A4  
3 12A4     12E2    
4 12A4   12E2 12E2    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018