SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Ngân Thoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D1   12A6    
2 12D1 12D1   12A6    
3 12D1 12A6 12A1   12A1  
4   12A6 12A1   12A1  
5           12A1

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D1 12A6 12A1 12D1  
2   12D1 12A6 12A1 12D1  
3   12A1 12A1 12D1 12A6  
4     12A1 12A6 12A6  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018