SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Ngân Thoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A1   12B  
2     11A1   12B  
3 11A1 12D2 12B 12D2    
4 11A1 12D2 12B 12D2    
5           11A1

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12D2 11A1 12B 12D2 12B  
2 12D2 11A1 12D2 12D2 12B  
3   12B     11A1  
4   12B   11A1 11A1  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018