SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Cẩm Thạch

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C4 10A8 10A10   12C4
2 12C8   10A8 10A11   10A4
3 10A4       10A10 12C8
4 10A8     10A4 10A11 12C8
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12C8     10A4    
2 12C8     10A4    
3 10A8     12C8    
4 10A8     12C8    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021