SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Kiều Châu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D1 11A4      
2 11A4 12D1 11A4 12D1    
3 12E2 11A3   11A3    
4 12E2 11A3 12E2      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12E2   12D1 12D1    
2 12E2   12E2 12D1    
3 11A4 12E2 11A3 11A4 12D1  
4 11A4 12E2 11A3 11A3 12D1  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018