SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hiền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C10   12C10 12C6
2         12C10 11B5
3 12C6   11B13   11B5 11B13
4 12C6   11B13   11B5  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C6   12C10 11B5  
2   12C6   12C10 11B5  
3 12C6 11B13 11B13 11B5 12C10  
4 12C6 11B5 11B13 11B13 12C10  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021