SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Kiều Châu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D1 11A4 11A3    
2 11A4   11A4 12D1    
3 12E2 11A3   12D1    
4 12E2 11A3 12E2      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12E2   12D1 12D1 12D1  
2 12E2   12E2 12D1 12D1  
3 11A4 12E2 11A3 11A4    
4 11A4 12E2 11A3 11A3    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018