SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Như

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10E3 12A5 10E4 10A4
2 10A4   10E4 12A5 10E4 10A4
3 12A5 10E3 12A6     12A6
4   10E3 12A6      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10E4 10E4 12A5   10E3  
2 10E3 10E4 12A6      
3   10E3 10A4   10E4  
4   10E3 10A4   10A4  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017