SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đoàn Thùy Dương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A1   12E3 12E3  
2 12D2 11A1   12E3    
3 12D2   11A2   11A1  
4   11A2 11A2   12D2  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12E3 11A1 11A2 12D2  
2   12E3 11A1 11A1 12D2  
3   11A2 12D2 12D2 12E3  
4   11A2 12E3 12D2 12E3  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018