SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Thanh Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A9 11D3      
2 10A9 10A9 11D3 11D3 10A8  
3   10A8 10A7 10A7    
4   10A8 10A7      
5           11D3

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11D3 10A7 10A9   10A8  
2 11D3 10A7 10A9      
3   10A8 11D3   10A7  
4   10A8 11D3 11D3 10A9  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018