SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Thị Tường Vy

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A1 11D4   10A5  
2 10A3 10A1 11D4      
3 10A5   10A3   11D4  
4 10A5   10A3      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11D4 10A3   10A5  
2   11D4 10A3 11D4 10A3  
3 10A5 10A1 11D4   10A1  
4 10A5 10A1 11D4   10A1  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018