SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đặng Thị Ti Na

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11E1 10A3  
2       11E1 10A3  
3 10A4 10A2   10A2   10A4
4 10A4 10A3   10A2 11E1  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A2       11E1  
2 10A2       10A4  
3 10A3 11E1 10A4 11E1 10A3  
4 10A3 11E1 10A4   10A2  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018