SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hoa Lý

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11E4 11A5    
2 11E4   11E4 11A5    
3 11A2   11A2 11A4 11A5  
4 11A4   11A2 11A4    
5           11E4

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11E4 11E4 11A2 11A2    
2 11E4   11A2 11A5    
3   11A5   11A4 11A4  
4   11A5   11E4 11A4  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017