SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đặng Thị Ti Na

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10D4 11E1 10D4    
2   10D4 11E1 10A2    
3 10A4 10A2 10A4 10A2    
4     10A4 11E1    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11E1 10A4   10A2  
2   11E1 10A4 11E1 10A4  
3 10A2   10D4 10D4 11E1  
4 10A2   10D4 10D4 10D4  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018