SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Tuyết Trinh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A1 12E2   12E2  
2   10A1 12E2   12E2  
3   12A4 12A4 10E1   10E1
4   12A4 12A4 10E1   10A1
5           12A4

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10E1 12E2 10A1 12A4    
2 10E1 12E2 10A1 12A4 12A4  
3 12A4 10A1   10E1 12E2  
4 12A4 10A1   10E1 12E2  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017